Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2016

Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą?

Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty.

Tylko tęsknienie jest prawdziwe, uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje.

Ten stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie.
Nie boleć. Istnieć boleśnie - to znaczy, że podstawą ich istnienia był ból.

Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? Modlić się nieustannie?
— O. Tokarczuk
Reposted fromumorusana umorusana
5400 5cce 500
Reposted fromumorusana umorusana
9616 14d8
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7694 d035
Reposted fromkarmacoma karmacoma

September 22 2016

5193 ebb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma
0409 5615
Reposted fromkarmacoma karmacoma
1855 7c65 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 21 2016

7670 e4fd
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3112 5993 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
1299 03e1
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8273 a26b
Reposted fromkarmacoma karmacoma
5562 5d82
Reposted fromkarmacoma karmacoma

September 20 2016

8113 d343
Reposted fromnyaako nyaako
8108 ae7a
Reposted fromnyaako nyaako
8094 853d
Reposted fromnyaako nyaako
7951 9139
Reposted fromnyaako nyaako

September 17 2016

I feel you in my bones.
Your silence screams in my ears.
— Jean-Paul Sartre
Reposted fromumorusana umorusana

September 14 2016

niebezpiecznie jest znać cię bo kusisz  swą osobą i swoją urodą swoim tembrem głosu i kolorem włosów
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain

September 13 2016

3165 c99c
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

September 12 2016

Przestań spełniać oczekiwania innych, zacznij realizować swoje.
Reposted fromeon eon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl