Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

0973 b76b
jak żałować to tylko tego czego się nie zrobiło
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
Lepiej zapomnij 
Pozwól zapomnieć 
Lepiej daj mi następną szansę 
— Myslovitz "Alexander"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
And then she'd say, that nothing can go wrong, 
When you're in love, what can go wrong? 
— :/
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
2817 beed 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda
Przypominam sobie, jak lubiłem się Ciebie domyślać.
— Niedopowiedzenia
Reposted fromrawwwr rawwwr viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Nie umiem Cię pocieszyć, kiedy patrzysz w przeszłość, ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć z Tobą w deszczu
— Płomień 81 "Trudno mnie kochać"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Play fullscreen
I don’t know if this is wrong, but it’s crept into my mind
I don’t know if this is love, but I think it’s worth to try
there must be a reason why it has to be you
you and me, we need to make it, so it’s just us two

<3

December 24 2019

7942 3f48 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
Boję się - boję się, że nie wytrzymam bez Ciebie
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

November 27 2019

8451 e72b 500
Reposted fromnyaako nyaako

November 19 2019

7506 aa78 500
Reposted fromnyaako nyaako

October 06 2019

1278 49a0
Reposted fromnyaako nyaako

October 01 2019

8432 5ebd 500
Reposted fromnyaako nyaako

September 29 2019

4917 d4fc 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

September 19 2019

8584 2899 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
8583 bbd4 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
8585 5a23 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
8586 119c 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
8587 28c8 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
8589 7d42 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl